31.03.2015
Cafe Siyaset
PTT kanun tasarısı kabul edildi
Yeni kanuna göre ağırlığın aşılması veya ücret limitinin dışına çıkılması, posta tekelinin ihlali sayılacak.
Haberi Yazdır Email Gönder
09.05.2013 17:49   Normal Yazı Boyutu Orta Yazı Boyutu Büyük Yazı Boyutu
 


Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş'nin kuruluşu, yapılanması ve faaliyet konularına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek, yasalaştı.

Kanun, ülke genelinde posta hizmetlerinin kaliteli, sürekli, tüm kullanıcılar için karşılanabilir bir ücretle, etkin, rekabete dayalı esaslar çerçevesinde sunulmasını sağlamak üzere posta sektörünün serbestleştirilerek mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir sektör oluşturulması, bu sektörde düzenleme ve denetimin gerçekleştirilmesini amaçlıyor.

Kanunla, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi'nin kuruluşu, yapılanması, faaliyet konuları ve hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar düzenleniyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, posta sektörüne ilişkin olarak; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nca belirlenecek politika ve stratejilere uygun olarak kullanıcılara, güvenilir, kesintisiz, karşılanabilir bir ücretle posta hizmetleri verilmesi için gerekli düzenlemeleri yapacak.

Kurum, tarifelerin onaylanması, izlenmesi ve denetlenmesine ilişkin yöntemler ile tarifelerin alt ve üst sınırlarıyla bunların uygulama usul ve esaslarını belirleyecek.

Posta gönderilerinin kabulü, toplanması, işlenmesi, sevki, dağıtımı ve teslimini kapsayan posta hizmetleri, hizmet sağlayıcılarınca yerine getirilecek.

Barışta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin posta hizmetleri, evrensel posta hizmet yükümlüsünün tekelinde olacak.

Reklam, tanıtım, broşür gibi maddelerin eklenerek ağırlığın aşılması veya değişik promosyon ve iskonto usulleri uygulanarak ücret limitinin dışına çıkılması, posta tekelinin ihlali sayılacak. Posta tekelini ihlal edenler, belirlenen posta ücretinin 10 katı tutarında meblağı evrensel posta hizmet yükümlüsüne tazminat olarak ödeyecek.

Hizmet sağlayıcıları ile posta hizmetlerinde çalışanlar veya herhangi bir şekilde posta hizmetleriyle ilgili bilgiye sahip olanlar; bu bilgileri ve posta hizmetleri ile ilgili ilişkileri açığa vuramayacak, gönderileri açamayacak, içlerinde ne olduğunu araştıramayacak, üçüncü kişilere bilgi veremeyecek, gönderileri zapt veya yok edemeyecek.

Posta gönderileri, kanunla yetkili kılınan merciler dışındaki kişilerce alıkonulamayacak, açılamayacak ve içeriği araştırılamayacak.

Hizmet sağlayıcıları tarafından posta hizmetleri karşılığında kullanıcılardan alınan ücret, vergi, harç ve her türlü tahsilat ile hesaplarda yanlışlık yapıldığının tespit edilmesi halinde, eksik alınan paralar tahsil edilecek veya fazla alınan paralar iade edilecek.

-Yetkilendirilmiş olmak gerekecek-

Posta hizmeti verilebilmesi veya bunun için gerekli altyapının kurulup, işletilebilmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nca yetkilendirilmiş olmak gerekecek. Yetkilendirme, yetki belgesi verilmesiyle olacak.

PTT, bu düzenleme çerçevesinde yurt içi ve yurt dışında posta hizmetlerini yürütecek, gerekli altyapıyı kuracak.

Yetki belgesi, sahipleri dışında kullanılamayacak. Ancak, yetki belgesi Kurumun onayı ile yetki belgesi alma şartlarını taşıyanlara devredilebilecek.

Yetki belgesi, hizmet sağlayıcısının faaliyetlerinin mevzuata aykırı olması durumunda iptal edilebilecek. Kurum, milli güvenlik, kamu düzeni ve genel sağlıktan kaynaklı nedenlerin tespiti halinde, şirketlerin posta sektöründe faaliyete geçmelerini veya posta hizmeti sağlamalarını engelleyebilecek.

Kurum tarafından belirlenen yetkilendirme ücretleri, genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Bakanlık merkez muhasebe birimine yatırılacak.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu; pazar analizi, posta sektörüne ilişkin düzenlemelerin hazırlanması, uygulanması, hizmet sağlayıcıların denetlenmesi, piyasanın kontrolü, uluslararası işbirliği, uyumlaştırma ve standardizasyon çalışmaları ve diğer faaliyetleriyle her türlü idari giderlerinden kaynaklanan masraflara katkı amacıyla, hizmet sağlayıcılarının bir önceki yıl net satışlarının binde 5'ini geçmemek üzere hizmet sağlayıcılarından idari ücret alacak. İdari ücretlerin hizmet sağlayıcılarca ödenmemesi halinde, gecikme zammı oranı kadar faiz uygulanacak.

-Görme özürlüler için düzenleme-

Posta hizmetlerinin sunulmasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle herhangi bir ayrım yapılmaması, evrensel posta hizmetinin gerçekleştirilmesi amacıyla yapılan düzenlemelerde ilke olarak göz önüne alınacak.

Görme özürlülere özgü yazı içeren gönderiler, özel hizmet ücretleri hariç, posta ücretinden muaf olacak.

Hizmet sağlayıcıları; cari yılda üçer aylık dönemlerde geçici kurumlar vergisi kapsamında vermiş oldukları beyanname ekinde yer alan ve gelir tablosunun net satışlar kısmında belirtilen tutardan şirketin posta hizmetlerinden elde ettiği net satış hasılatına isabet eden miktarın yüzde 2'sini, Kurum da idari para cezalarının yüzde 20'sini Bakanlığa bildirecek.

Evrensel posta hizmetinin net maliyeti ile bu kapsamda yapılacak diğer harcamaları karşılamak için, Bakanlık bütçesinde her yıl evrensel posta hizmet gelirleri tahmini kadar ödenek öngörülecek.

Hizmet sağlayıcısı, yetki belgesi çerçevesinde sunmaya yetkili olduğu hizmetler için tarife hazırlayacak, kullanıcılar nezdinde tarifelere ilişkin hususların adil ve şeffaf olmasını sağlayacak.

KAYNAK:AA

 
 
 
 
 
 
 
 


    Ad Soyad
    Mesajınız
 
Dikkat: Yazılan yorumlardan yazanları sorumludur. Rotahaber hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Adli merciler yorum yazanların IP numaralarını istediğinde yasa gereği vermek durumundayız.
 
Bu habere henüz yorum yapılmamıştır...
 
 
 
Reklamlar